പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ്; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വസ്തുതകള്‍

പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ്; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വസ്തുതകള്‍

ഡോ: സച്ചിത്ത്. ഡി. ശിശുരോഗ വിദഗ്ധന്‍ രോഗ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനത്തിനും അവയുടെ നിയന്ത്രണത്തിനും കാലം തെളിയിച്ച ഒരു മാര്‍ഗമാണ് കുത്തിവയ്പുകള്‍....
Read More